Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

Više...

 

Građenje


Sudjelujemo u izvođenju građevinskih radova.

Više...

 

Evidentiranje građevina

Geodetska mjerenjaIzrada elaborata za evidentiranje građevine

Za izradu elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri građevine i međnih linija, zatim na temelju izmjere računa koordinate točaka i kartira ih u nekom od CAD programa.

Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana te se izrađuje dokumentacija za elaborat:

  • skica izmjere,
  • prijavni listovi za katastar i
  • zemljišnu knjigu,
  • i dr.

Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu.

Nakon pregleda i provedbe elaborata u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom operatu.

Zatim Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja prijavni list za zemljišnu knjigu zemljišnoj knjizi (gruntovnici) gdje se evidentira promjena na predmetnim parcelama, ali vlasničko stanje ostaje nepromijenjeno.


LEGALIZACIJA OBJEKATA - ROK DO Lipnja 2013.!

Budite među prvima - rok za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata do Lipnja 2013. godine.
Prvi korak je izrada geodetskog elaborata.
Nudimo vam brzo i efikasno izvođenje geodetskih mjerenja u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja i promjene podataka o zgradama i drugim građevinama.

Izlazak na teren u roku 48 sati od naloga naručitelja, izrada elaborata i predaja u nadležni katastarski ured u roku 7 dana od terenske izmjere.

Dalje vam nudimo podršku u postupku legalizacije kroz ishođenje svih potrebnih dokumenata i akata, kao i kroz suradnju sa našim suradnicima ovlaštenim projektnim uredima.

Obratite se s povjerenjem, dogovorite sastanak u našem uredu ili nas pozovite odmah na lokaciju na kojoj se nalazi objekt koji želite legalizirati
Kontaktirati nas možete putem Forme za kontakt, telefonom, e-mailom ili nas osobno posjetiti Ovdje.