Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti da li je sve vlasništvo uredno upisano u zemljišnu knjigu (gruntovnicu) i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

Više...

 

Građenje


Sudjelujemo u izvođenju građevinskih radova.

Više...

 

Posebna geodetska podloga PGP

ProjektiranjePosebna geodetska podloga izrađuje se prije početka projektiranja, što je i propisano novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007).

Što je PGP?

Posebna geodetska podloga je položajni i visinski prikaz terena, izrađena u odgovarajućem mjerilu i uklopljena u kopiju katastarskog plana te ovjerena od nadležnog katastarskog ureda.

Zašto je potrebna posebna geodetska podloga?

Posebna geodetska podloga koristi se za potrebe određivanja oblika i veličine građevne čestice, odnosno zahvata u prostoru te kao podloga za idejni projekt.
Da bi se posebna geodetska podloga mogla koristiti, treba biti ovjerena od strane nadležnog katastarskog ureda.

Svrha PGP

Svrha posebne geodetske podloge je da se na njoj odvijaju svi projektantski zahvati kako bi se izbjegle nepravilnosti projektiranja na netočnim katastarskim mapama, a samim time i problem kod ishođenja uporabne dozvole.

Kako se izrađuje posebna geodetska podloga?

Pri izradi posebne geodetske podloge geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri predmetnog zahvata u prostoru, izmjeri stvarnog stanja međa i visinskoj izmjeri terena.

Na temelju geodetske izmjere računaju se koordinate snimljenih točaka koje se kartiraju u nekom od CAD programa te se na identične točke (točke identične na katastarskom planu i terenu) uklapa katastarski plan.

Na temelju toga se izrađuje PGP, odnosno tehnička dokumentacija koja sadrži grafičke priloge sa prikazom izmjerenog stanja uklopljenog u kopiju katastarskog plana.

Takva posebna geodetska podloga, u analognom i digitalnom obliku, predaje se na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu.
Ovjerena PGP predaje se naručitelju usluge u analognom i digitalnom obliku.

Koji su dokumenti potrebni za izradu posebne geodetske podloge?

Za izradu PGP potrebna je kopija katastarskog plana, ne starija od 6 mjeseci.